Foto UKZKF
FRNLEN

>>Internationale patiënten

International

De Cel Internationale Patiënten heet u van harte welkom !

Het UKZKF doet er alles aan om uw komst en het verblijf van uw kind in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, ongeacht het land waar u verblijft. Hierbij vindt u de nodige informatie over de formaliteiten die internationale patiënten moeten vervullen indien ze in het Kinderziekenhuis behandeld of gehospitaliseerd wensen te worden.

Behandeling van een kind dat gedekt is door de sociale zekerheid :

U mag rechtstreeks een afspraak vastleggen met een arts/specialist.
U kunt dit doen door het onthaal te contacteren, dan wel door online een afspraak aan te vragen.

In welke gevallen is het kind gedekt door de sociale zekerheid ?

 • Het kind is aangesloten bij een Belgische mutualiteit en is dus in het bezit van een rijksregisternummer.
 • Ingeval er een zorgverstrekking voor hem gepland staat, is het kind in het bezit van het formulier S2. Enkel het originele, afgestempelde en ondertekende document met de gegevens van de begunstigde, de duur van de behandeling en de zorgverstrekking (vermeende begin- en einddatums, alsook de officiële benaming van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.
 • Gaat het om een spoedgeval, dan beschikt het kind over een Europese kaart ziekteverzekering. Deze kaart hebt u nodig om de medische zorg te mogen toedienen die vereist is maar niet gepland staat op het moment dat uw kind tijdelijk in België verblijft.

Als er een hospitalisatie gepland is, moet deze informatie minstens twee weken op voorhand aan de dienst ziekenhuisopnames worden doorgegeven.

Behandeling van een kind dat niet door de sociale zekerheid gedekt is :

Indien u niet in het bezit bent van bovenstaande documenten dient u hoe dan ook contact op te nemen met de Cel Internationale Patiënten alvorens een afspraak vast te leggen.

Om opgenomen te kunnen worden in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola zonder 'sociale verzekering', is het absoluut noodzakelijk om stapsgewijs onderstaande formaliteiten te vervullen :

I. U dient ons de volgende documenten en inlichtingen te bezorgen :

 1. Een medisch rapport voor de Cel Internationale Patiënten die dit verslag doorgeeft aan de hoofdgeneesheer en aan de arts/specialist van het UKZKF. Al naargelang de gezondheidstoestand van uw kind dit vereist, bepalen zij dan of uw kind bij ons behandeld dan wel gehospitaliseerd moet worden.
 2. Een kopie van het paspoort of enig ander document om uw kind te identificeren.
 3. Een E-mail adres waarop wij u kunnen contacteren.

II. Raming van de kostprijs

Aan de hand van deze informatie zal de Cel Internationale Patiënten specialist van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola berekenen hoeveel de behandeling of de operatie zal kosten. De raming van de kostprijs zal u per E-mail worden meegedeeld.

III. Bevestiging en betaling

Nadat u de raming van de kostprijs aan de Cel Internationale Patiënten hebt bevestigd, gaat u over tot de betaling ervan.

Let opGeniet u een privéverzekering of enige andere formule die de kosten van uw behandeling en/of uw hospitalisatie dekt, dan dient u daar de Cel Internationale Patiënten van op de hoogte te brengen. Deze zal dan nagaan of en in hoeverre het document geldig is en u haar beslissing hieromtrent meedelen.

IV. De volgende documenten dienen aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola te worden bezorgd :

 • juiste gegevens van de patiënt (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoon);
 • juiste gegevens van de Belgische correspondent (naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoon- of faxnummer);
 • brief waarin de ouders die Belgische correspondent hun volmacht geven;
 • intentieverklaring van de ouders van het kind ter attentie van het UKZKF;
 • kopie van de documenten m.b.t. de repatriëringverzekering;
 • adres waarop het kind tijdens zijn behandeling/hospitalisatie in België verblijft;
 • bewijs van de storting van een waarborg zoals deze aan de hand van het medisch dossier kan worden geraamd.

V. Aanvang behandeling of hospitalisatie

Van zodra de betaling op de rekening van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola geïnd is en van zodra de hierboven vermelde documenten in ons bezit zijn, zal de Cel Internationale Patiënten het secretariaat van de arts/specialist contacteren om de datum vast te leggen waarop de behandeling/hospitalisatie van uw kind begint. Deze informatie zal u door de Cel Internationale Patiënten tijdig worden verstrekt.

Daarna moet u zich op de afgesproken datum bij de dienst ziekenhuisopnames melden.

Internationale patiënten van buiten de Europese Unie :

Indien u buiten de Europese Unie woont en u een visum nodig hebt om naar België te kunnen komen, dan zal de Cel Internationale Patiënten de ambassade van uw land contacteren om hen de datum en de ontvangst van de betaling mee te delen en dit om vlotter aan uw visum te geraken. U dient evenwel zelf de nodige stappen te ondernemen voor het bekomen van een visum.

InternationalOns contacteren

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Thesaurie, Dienst Financiën Patiënt - Cel Internationale Patiënten
JJ Crocqlaan 15, B-1020 Brussel , België
E-mail : international@huderf.be

On bereiken

Op ons website vindt u alle nodige informatie om ons gemakkelijk met het openbaar vervoer te kunnen bereiken, alsook een plattegrond van het ziekenhuis met de verschillende eenheden.

Logies in de buurt van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Het UKZKF beschikt over een Onthaalhuis, dat met zijn eenvoudig ingerichte kamers gezellig onderdak biedt.
Slechts één van beide ouders van het gehospitaliseerde kind mag hier logeren.